Tourte

Tourte Original Cello Mute
$ 6.00

Tourte Original Cello Mute

Tourte

Simple, effective and inexpensive, the Tourte Original Cello Mute is a single hole mute that slips over the Cello bridge to dampen sound. Slides ou...

View full details
$ 6.00
Tourte Original Viola Mute
$ 3.00

Tourte Original Viola Mute

Tourte

Simple, effective and inexpensive, the Tourte Original Viola Mute is a single hole mute that slips over the violin's bridge to dampen sound. Slides...

View full details
$ 3.00
Tourte Single Hole Violin Mute
$ 3.00

Tourte Original Violin Mute

Tourte

Simple, effective and inexpensive, the Tourte Original Violin Mute is a single hole mute that slips over the violin's bridge to dampen sound. Slide...

View full details
$ 3.00
Tourte Two Hole Violin/Viola Mute
Save 35%
$ 1.20
$ 0.78

Tourte Two Hole Violin/Viola Mute

Tourte

Simple, effective and inexpensive, the Tourte Violin Mute is a two hole mute that slips over the violin's bridge to dampen sound. Slides out of the...

View full details
$ 1.20
$ 0.78
Save 35%
Tourte Two-Hole Cello Mute
$ 6.00

Tourte Two-Hole Cello Mute

Tourte

Simple, effective and inexpensive, the Tourte Cello Mute is a two-hole mute that slips over the Cello bridge to dampen sound. Slides out of the way...

View full details
$ 6.00